Aktuality

Rekonstrukce, přístavba a vybavení prostor pro zájmové vzdělávání

Projekt „Rekonstrukce, přístavba a vybavení prostor pro zájmové vzdělávání“ s reg. číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004826 reaguje na potřebu zvýšení kvality vzdělávání a přípravy dětí na budoucí povolání v klíčových kompetencích přírodní vědy a technické a řemeslné obory. Realizací dojde ke zvýšení praktických odborných znalostí a zkušeností žáků a zvýšení jejich uplatnění. Hlavním cílem projektu je modernizace výuky v Domě dětí a mládeže Kojetín a zvýšení kvality jeho infrastruktury v reakci na potřeby zájemců o zájmové vzdělávání a očekávání odborných škol a učilišť. Výsledkem projektu bude rekonstrukce učebny polytechnické a environmentální a přístavba outdoorového prostoru pro zájmovou výuku. Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské Unie.

 

Operační program Jan Amos Komenský

Činnost DDM Kojetín je podpořena z projektu Operační program Jan Amos Komenský

Registrační číslo projektu: CZ.O2.02.XX/00/22_002/0000634

Účelem dotace je:
– zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
– zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

 

European Citizenship – as we see it

Ve dnech 24 – 27. 08. 2023 jsme společně s našimi partnery realizovali projekt s názvem European Citizenship – as we see it.

Více zde

Letem středem Hané 2023

Projekt Europe Goes Local – DDM Kojetín 2023

V roce 2023 se tým pod hlavičkou Domu dětí a mládeže v Kojetíně, ve složení Aleš Krchňák a Matouš Krchňák jako zástupci mládeže a Josef Kusák, pedagogický pracovník Domu dětí a mládeže Kojetín, zapojil do Europe goes local s projektem Letem středem Hané.

Letem středem Hané je regionální geocachingová hra, jejímž hlavním cílem je seznámit obyvatele Kojetína a okolí se zajímavými místy v blízkosti jejich bydliště. Pro letošní ročník bylo zvoleno dvacet zastavení v mikroregionu Střední Haná a blízkém okolí Kojetína (viz Obr. 1). Hra je koncipována tak, aby se návštěvníci mikroregionu dozvěděli o zajímavostech přírodního, kulturního i historického charakteru a vyvrací tvrzení, že se v okolí Kojetína nenachází nic přitažlivého a unikátního, co by stálo za návštěvu.

Hra funguje tak, že si návštěvníci, či obyvatelé mikroregionu, jež se do ní chtějí zapojit, vyzvednou na jednom z informačních center v regionu (Kojetín, Němčice nad Hanou, Tovačov) brožuru, ve které naleznou informace o umístění jednotlivých zastavení, informace o daných místech, tipy na další výlety, a hlavně souřadnice razítek, které se na daných místech nachází (viz Obr. 2). Následně mají možnost si místa během tří měsíců (od 1. 7. do 30. 9. 2023) projít, či projet na kole a posbírat do brožury razítka (viz Obr. 3). U každého zastavení se navíc nachází informativní plakát na téma fairtrade, který má za úkol hráče s touto problematikou seznámit. Po navštívení veškerých míst a sesbírání všech razítek odevzdají hráči na informačních centrech ústřižek z brožury, díky čemuž se zapojí do slosování o hodnotné ceny.

Hlavním cílem hry je hráče seznámit s mikroregionem Střední Haná, jeho přírodou, historií i kulturou. Mezi další cíle projektu patří motivovat hráče k pohybu, informovat je o problematice fairtrade a udržitelného rozvoje.

Příprava projektu probíhala od listopadu roku 2022, kdy byl tým svolán, a byly stanoveny cíle projektu, následoval návrh programu a výběr zajímavých míst. O těchto místech bylo následně nutné dohledat potřebné informace a vytvořit brožury. Následovalo zajištění financování projektu a následný tisk brožur a rozmístění razítek (viz Obr. 4). Od 1. 7. 2023 je hra k dispozici návštěvníkům.

K dnešnímu datu (30. 8. 2023) bylo vydáno 596 brožur z celkového objemu 1000 výtisků. Tento objem výtisků byl možný díky finanční spoluúčasti Domu zahraniční spolupráce v rámci projektu Europe Goes Local v celkové hodnotě 20 000 Kč. Z této částky byl zafinancován tisk brožur (celková suma 16 995 Kč) a za zbylé finanční prostředky (3005 Kč) byly zakoupeny náhradní razítka a odměny pro účastníky. Díky finanční spoluúčasti dalšího z partnerů – mikroregionu Střední Haná, bylo možné zakoupit originální razítka na stanoviště.

Letem středem Hané 2023 bude návštěvníkům dostupné do 30. 9. 2023. Do tohoto data je třeba sesbírat všechna razítka a odevzdat ústřižky z brožury. Všichni hráči, kteří stezku absolvují kompletně, budou odměněni drobnou pozorností, a zároveň budou zapojeni do slosování o hodnotnější ceny. K dnešnímu dni (30. 8. 2023) bylo odevzdáno 27 ústřižků. Dle zkušeností z minulého ročníku předpokládáme, že se počty jak vydaných brožur, tak odevzdaných ústřižků budou během září ještě výrazně zvyšovat.

Z našich nástěnek